Chusei of middentijd (1192 - 1600)

De periode van EENMAKING (1567 tot 1600)
Na het verslaan van de laatste Ashikaga shogun in 1573 begint ODA NOBUNAGA het eenmakingsproces en de geniale veldheer TOYOTOMI HIDEYOSHI zet dit proces verder na de dood van Oda. IEYASU TOKUGAWA zal het land volledig onder zijn heerschappij brengen. Ieyasu matigde zichzelf de titel van shōgun toe, evenwel zonder al te veel tegenkanting van de keizer, wiens macht toen reeds grotendeels enkel nog symbolisch was. De titel van shōgun was vooral belangrijk ten opzichte van de vele daimyō die nog steeds als absolute heersers over hun koninkrijken regeerden. Heel Japan zal vanaf de regering van Ieyasu Tokugawa centraal geregeerd worden, maar er dient toch opgemerkt te worden dat alle daimyō in hun gebied nog steeds eigen wetten konden stellen. Het shōgunaat vormde enkel een soort overkoepeling en trachtte door allerlei wetten en reguleringen de macht van de daimyō in te perken. Dit werd vooral bewerkstelligd door drie principes toe te passen. Allereerst "verdeel en heers", dan het opleggen van zware financiële verplichtingen ten opzichte van het shogunaat en ten laatste, onverbloemde gijzeling van de families van de daimyō. Er komt een raad van vijf edelen (de ROJU) die gezamenlijk beslissingen nemen en die de vertegenwoordigers van de shōgun zijn. Aan het hoofd van de raad staat de TAIRO (dictator).
Het komt regelmatig voor dat de feitelijke machthebber niet de shōgun is of zelfs niet in de raad van vijf zetelt. Een tactische zet die toelaat om de macht uit te oefenen vanuit een onaantastbare positie. De tacticus Tokugawa Ieyasu bleef slechts enkele jaren shōgun. Hij gaf zijn titel verder aan zijn zoon (een kind nog). Alle beslommeringen en plichtplegingen die de titel van shōgun met zich meebrachten werden aldus afgeleid naar zijn zoon terwijl Ieyasu ondertussen de handen vrij had om de politiek te bepalen en de werkelijke macht uit te oefenen.
Vanaf 1567 tot aan zijn dood in 1582 kon Oda Nobunaga de controle verwerven over 33 van de meer dan 200 koninkrijkjes. In juli 1582 echter wordt Oda Nobunaga door een van zijn volgelingen verradelijk vermoord. Een van Oda's ondergeschikten, Toyotomi Hideyoshi nam wraak op de verraders en wist zichzelf te verzekeren van de macht. Toyotomi wordt "groot minister" in 1586, wat hem aanzienlijke macht in heel Japan opleverde. In 1587 worden de Portugese missionarissen (Jezuïeten) uitgewezen en in 1592 valt Hideyoshi Korea binnen, op weg om China onder de voet te lopen. Toyotomi wist op twee jaar tijd, van 1585 tot 1587 zijn macht nog verder uit te breiden tot de zuidelijke eilanden Shikoku en Kyūshū. Toyotomi vestigde zich in Osaka en slaagde er op meesterlijke wijze in om van daaruit een centraal gezag uit te bouwen. Grote delen van het land waren echter nog steeds in een bloedige burgeroorlog verwikkeld. Ondertussen ondernam ook Toyotomi pogingen om Korea in te lijven, doch hij moest zijn pogingen opgeven. Hedeyoshi stierf in 1598 en zijn vijf-jarige zoon TOYOTOMI HIDEYORI volgde hem op. Er kwan een raad van 5 daimyō die het regentschap waarnamen. Één van deze regenten is TOKUGAWA IEYASU.
In het jaar 1600 wint Ieyasu een beslissende veldslag nabij Sekigahara in zijn poging om Hideyoshi's zoon, Hideyori, ten val te brengen. Ieyasu verkrijgt alzo de alleenheerschappij en laat zichzelf in 1603 tot shōgun benoemen. Het was Ieyasu Tokugawa die het hele land onder zijn controle kon brengen en een einde maakte aan de meer dan 100 jaren durende burgeroorlog.